2013 General forsamling

Referat fra generalforsamling fra lørdag d. 16. november 2013 i Sole-IF.
Den 16. November 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Sole-IF.

Formanden Anne Krebs bød velkommen

Dagsordenen var flg.

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af:

a. Bestyrelsesmedlemmer, (4 stk.)
b. Suppleanter (2 stk.)
c. Revisor
6. Eventuelt.

1. Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes Helene Rossing Pedersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.


2. Aflæggelse af beretning:

Formanden præsenterede den siddende bestyrelse og aflagde herefter sin beretning, hvor hun gennemgik arbejdsopgaverne i bestyrelsen. I denne forbindelse blev ordet givet til følgende personer i nævnte rækkefølge:
Thomas Gråbæk, som er bestyrelses medlem, og som gjorde rede for hvorfor folk spiller i Sole IF, han siger at det skyldes sammenholdet i klubben.
Klaus Keith, som er ansvarlig for hjemmesiden. Klaus gjorde rede for fremtidige planer med hjemmeside, conventus samt dbu's tiltag mht. kampklar og elektroniske holdkort, som indføres i klubben så snart de er testet og tilgængelige.
Jesper Hansen (træner og bestyrelsesmedlem):
Jesper redegjorde kort den nye ovn, samt nogle af de tiltag der gøres i klubben for at bygge om med en ny indgang ind i klubhuset. Desuden talte han om tiltagene på banerne om en måltavle m.m.
Jesper nævner at det er vigtigt med sponsorer, og at klubben har brug for det. Vi arbejder på at skifte fra Select til Hummel på sigt.

Søren Nielsen (Sommerfest udvalget + KUV):
Sommefest:
Sommerfesten gav i 13 et overskud på kr. 38.000,- som går ubeskåret til klubben.
Søren, Anne Vig og Anne Tode udgør sommerfestudvalget.Vil gerne takke for den store støtte, som det i øvrigt har været nemt at få i 13.
Udvalget vil gerne vækste sommerfesten yderligere trods den store rekord.
Næste år ligger igen i 3. weekend i juni.

KUV:
Sole IF har i øjeblikket 2 spiller udtaget på talentholdet i VB, så selv om det er en forholdsvis lille lokal klub, så kan man altså drive det vidt med sit spil, hvis man har talentet.
KUV bliver igen omtalt som et godt arrangement, og et godt initiativ fra bla. VB.


Formanden selv fremhævede zumba holders store tilslutning, Samt vores Krocket hold som har haft gode resultater.

Søren orienterede lidt omkring projekt ”Sommerfest” som han sammen med Anja Vig og Mette Tode står i spidsen for. Seneste arrangement forløb meget tilfredsstillende. 116 personer deltog i spisningen lørdag aften, og det samlede engagement gave et økonomisk rekordoverskud på kr. 30.000,00, som ubeskåret går til klubben. Der er p.t. 40-45 hjælpere inde over et sådant arrangement. Herudover er det lykkedes at få etableret en sponsorstab, således at mange af de ”faste” omkostninger dækkes ind. Genne flere års arbejde er det lykkedes at effektivisere mange af processerne, og koordineringen er blevet bedre. Dette gør det nemmere at opnå et positivt resultat.
Næste sommerfest afholdes 3. weekend i juni 2013.


Linda fremlægger regnskbaet, som godkendes af general forsmalingen.

Valg:

Linda genvælges.

4 folk på valg:
Der skal findes 5 nye.
Morten Risager modtager ikke genvalg. Bestyrelsen pejer på Irena Kristensen, som vælges af generalforsamlingen.
Mogens modager ikke genvalg. Bestyrelsen pejer på Simon Stockholm
Peder Andersen modtager genvalg.
Klaus Keith modtager genvalg
Asger's er gået ud utidigt, er der kandidater. Karl Johan Isaksen vælges uden modkandidater.

Pia Mikkelsen fortsætter som 1. suppleant.
Morten Risager vælges som 2. suppleant.

Valg af revisor ændres/opsiges og erstattes af Kenneth Blåbjerg. Generalforsamlingen godkender Kenneth som revisor.

Eventuelt.

Eventuelt:

Ingen forslag indkommet.


16.11.2013
Referent:
Klaus Keith